Opmeten bestaande toestand

IMG_1474.jpeg

Wij stellen uw inplantingsplan op

Wanneer de architect een bouwaanvraag wenst op te stellen, dient hij over een juist inplantingsplan te beschikken. Bijkomend worden de aanpalende gevels of de te slopen gebouwen mee gemeten en in plan gebracht. Verder worden ook de ligging van de rooilijn, de bouwlijn en de weginfrastructuur op het plan vermeld. De hoogteligging van het bouwterrein ten opzichte van de weg en van de naburige percelen wordt eveneens gemeten.

Bij aan- of heraanleg van een tuin is het wenselijk dat de architect een plan van de bestaande situatie heeft. Bestaande gebouwen, afsluitingen, verhardingen, bomen en plantvakken worden opgemeten. Hoogteverschillen worden in kaart gebracht.